Szanowni Państwo

w grudniu 1990 roku zaczęto wydawać w naszym mieście Głos Nieszawski – Magazyn Kulturalny Miasta Nieszawa. Pani B. Kosowska w pierwszym numerze GN napisała: „Nasze pismo rodzi się pod skrzydłami Towarzystwa Miłośników Nieszawy” i tak trwało przez 20 lat, kiedy to TMN było jego wydawcą.

Pierwszym redaktorem naczelnym została właśnie pani Bogusława Kosowska, która przy współpracy z p.p. Ewą Błaszczyk, Romanem Chmielewskim, Ryszardem Lewan- dowskim, K. W.-Frelichowską, Marianem Ziemeckim, Barbarą Zimakowską, Jerzym Zy- glarskim prowadziła GN przez 7 lat.

Aktyw ten założył sobie, że od 1990 roku GN będzie godnym kontynuatorem tygo- dnika wydawanego przed II wojną światową pod tym samym tytułem. Także postano- wiono, że winieta czyli logo naszej gazety, będzie takie samo, jak kiedyś. Pan Ryszard Lewandowski współredagujący GN odtworzył je i opracował na podstawie wiedzy uzy- skanej z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy w Toruniu.

W 1997 roku redaktorem naczelnym został pan Jerzy Zyglarski. Na początku pomagali two- rzyć gazetę np.: p.p. Jerzy Olesiński, Stefan Stalpiński, Błażej Zyglarski, Stanisława Zyglarska, Beata Belter. Potem powróciła „stara” kadra. I tak, przez dalsze 13 lat pisano historię miasta.

Nasza praca była dość wysoko oceniona nie tylko przez nieszawian, ale też na szcze- blu regionu. W 2007 roku Zajęliśmy II miejsce w konkursie na najlepszą gazetę gminną Pomorza i Kujaw – „Wielka Mała Prasa”. Jednocześnie dostaliśmy podziękowanie za działanie na rzecz rozwoju „małej ojczyzny” i cenne inicjatywy służące budowie społe- czeństwa obywatelskiego na Pomorzu i Kujawach. Podziękowanie podpisali Przewod- niczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego p. Krzysztof Sikora i Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego p. Piotr Całbecki.

...

Głos Nieszawski wysyłany był do: Dobrzyńsko-Kujawskiego Towarzystwa Kultu- ralnego we Włocławku, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, Biblioteki WTN we Włocławku, do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Zapewne GN jest też w naszej miejskiej bibliotece.

Przyjemną wiadomością jest też to, że na bazie GN powstały dwie prace magister- skie, jedna na UMK w Toruniu, druga na WSHE we Włocławku. Obecnie, korzystając z wiadomości zawartych w GN pisze pracę magisterską nieszawianka studiująca we Włocławku. Być może, że kiedyś pochwali się tym na łamach naszej gazety.

21 lipca 2010 roku ówczesny zespół redagujący Głos Nieszawski, po 20 latach (1990- -2010) społecznej pracy, postanowił zawiesić wydawanie lokalnej gazety. Wydanie spe- cjalne GN, ostatni, 124-y numer wydrukowano we wrześniu 2010 r.

W numerze tym napisałem: „Człowiek jest tyle wart, ile dobrego po sobie zostawi”. Pewnie miałem rację, gdyż uważam także dzisiaj, że Głos Nieszawski jest dobrem mia- sta. Wszystko, co działo się przez 20 lat, zostało zapisane. Żadne ważne wydarzenie nie umknęło redaktorom. Utrwalono na łamach gazety współczesne dzieje miasta i wspo- mnienia o starej, dawnej Nieszawie.

Pani Bogusława Kosowska zwracając się do czytelników GN w tym ostatnim nume- rze, napisała: „Jest czas powitań i rozstań. Zapowiadamy zakończenie (może tylko na pewien czas) tej naszej prasowej przygody. Czy znajdzie się ktoś, kto zechce kontynu- ować nasze dzieło?”

Jerzy Zyglarski były redaktor naczelny GN

Do pobrania

Tutaj możesz pobrać elektroniczne wersje "Głosu Nieszawskiego.

Wydania aktualne

Wydania archiwalne

Wydania archiwalne będą dostępne wkrótce.